Website updated: 12 July 2024     สมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไทย-ญี่ปุ่น(TJMA)ไดัก่อตั้งขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ในประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554
  สมาคมฯจัดตั้งขึ้นเพื่อพนักงานบริษัทญี่ปุ่นที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยเป็นการรวมตัวกันของ
  ผู้มีวัฒนธรรมและอุดมคติของญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง ผู้เข้าร่วมกลุ่มให้ความสำคัญกับอุดมคติและความหลงใหลในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  ที่มีร่วมกันมากกว่าสัญชาติ และกิจกรรมของพวกเรามุ่งเน้นไปที่จิตวิญญาณของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ "หัวใจของยามาโตะ"
  องค์กรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการดำเนินการโดยสมาชิกที่รักญี่ปุ่นและแบ่งปันคุณค่าของญี่ปุ่น และด้วยการจัดให้มีสถานที่สำหรับแนะนำ
  และมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น เราจึงกระชับความสัมพันธ์ของชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
  สมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไทย-ญี่ปุ่น (TJMA) มุ่งหวังที่จะสนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
  โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ สมาคมฯ ซึ่งเป็นรากฐานหัวใจสำคัญของคนญี่ปุ่นจำนวนมากแผนผังและจุดมุ่งหมาย

■ แผนผังองค์กรของสมาคม

แผนผังองค์กรของสมาคม


■ จุดมุ่งหมายของสมาคม

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอยู่เพื่อเป็นกลไกในการส่งต่อความผูกพันอันลึกซึ้งและจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มีอยู่ในละแวกใกล้เคียง โรงเรียน และสถานที่ทำงานในยุคโชวะมาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตผู้คนเกื้อกูลกันและเกิดชุมชนที่อบอุ่น อย่างไรก็ตาม ในยุคเรวะ ความผูกพันระหว่างผู้คนและวัฒนธรรมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มอ่อนแอลง

วัตถุประสงค์ของโครงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้คือเพื่อจัดเตรียมเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงินสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น การเสียชีวิตอย่างกะทันหัน การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และภัยพิบัติ สมาชิกสมัครเป็นสมาชิกประกันภัยกลุ่มและสร้างระบบรักษาความปลอดภัยแบบรวมผ่านการบริจาคเป็นระยะ ซึ่งแต่ละคนจะต้องเผชิญความยากลำบากและเราสามารถยืนหยัดร่วมกันได้

อย่างไรก็ตามโครงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นชุมชนของสมาชิกที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ เพื่อรักษาให้คงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์กร มีข้อจำกัดสำหรับผู้ที่มีความคิดและปัญหาที่เป็นอันตราย

นอกจากนี้โครงการนี้ยังนอกเหนือไปจากการให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทุ่มเทแก่เด็กที่มีความพิการทางร่างกายซึ่งเป็นสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดของสังคม ผ่านกิจกรรมเหล่านั้น ยังมีบทบาทสำคัญในไม่เพียงแต่ในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ยังทำให้รู้สึกถึงความสามัคคีและค่านิยมร่วมกันของสังคมโดยรวมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

โดยสรุปโครงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีบทบาทเป็นเครือข่ายความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็รักษาจิตวิญญาณและความผูกพันของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบดั้งเดิมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนเด็กที่มีความพิการทางร่างกาย และเพิ่มความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสังคมโดยรวม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ยังคงต้องรักษาค่านิยมและภารกิจของเราต่อไปและมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ผู้คนสามารถอยู่ได้อย่างสบายใจมากขึ้น


โครงสร้างองค์กร

12/2023 ปัจจุบัน  

โรงพยาบาลในเครือที่เสนอส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

ส่วนลดโรงพยาบาล


■ ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต ทางสมาคมฯ จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานฌาปนกิจที่วัดธาตุทอง

หากสมาชิก TJMA เสียชีวิตในประเทศไทยและต้องการที่จะจัดงานงานฌาปนกิจในประเทศไทย
ร่วมกับครอบครัวผู้วายชนม์ คุณสามารถจัดงานได้ที่วัดธาตุทอง (เอกมัย)■ ให้คำแนะนำด้านภาษีและกฎหมาย

เราให้คำแนะนำด้านภาษีและกฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น. ในวันเสาร์ที่สองและสามของทุกเดือน
หากเป็นวันหยุดจะมีการเลื่อนเป็นวันเสาร์ของรอบถัดไป คุณสามารถขอคำปรึกษาจากทางสมาคมได้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใด■ ความคุ้มครอง

สมาคมมีประกันชีวิตแบบกลุ่ม สมาชิกทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองกรณี ป่วย ไม่สบาย ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือได้รับภัยพิบัติ (กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย)■ ผลประโยชน์กับครอบครัวของสมาชิก

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ คู่สมรส บุคคลในครอบครัว และบุตร ในใบสมัครทางสมาชิกสามารถระบุผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ได้

ค่าบำรุงสมาชิก

ค่าบำรุงสมาชิก (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 25 บาทต่อเดือน)

1. สมาชิกทั่วไป (แผน SOGO)   อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 6,550 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 7,150 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
2. สมาชิกทั่วไป (แผน Anshin)   อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 4,900 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 51 - 70 ปี ค่าสมาชิก 5,400 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
3. สมาชิกทั่วไป (แผนสแตนดาร์ด)   อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 1,750 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 1,950 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
4. สมาชิกทั่วไป (แผนพลัสสแตนดาร์ด)   อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 3,300 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 3,700 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
5. สมาชิกทั่วไป (แผนประกันสุขภาพ)   อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 4,800 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 51 - 80 ปี ค่าสมาชิก 5,300 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
6. สมาชิกทั่วไป (แผน M-I)   อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 1,000 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 1,100 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
7. สมาชิกทั่วไป (แผน M-O)   อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 1,900 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 2,100 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
8. สมาชิกทั่วไป (แผน STAFF)   อายุตั้งแต่ 18 - 65 ปี ค่าสมาชิก 400 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
9. สมาชิกทั่วไป (แผนไม่มีประกัน)   1,200 บาทต่อปี
10. สมาชิกนิติบุคคลทั่วไป (เข้าเป็นสมาชิก 10 คนขึ้นไป)   ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการบริษัท
  พนักงานและจำนวนคนที่เข้าประกันชีวิต
11. สมาชิกนิติบุคคล (ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน การจัดการธุรกิจในองค์กรจะต้องเข้าเป็นสมาชิก 10 คนขึ้นไป)   ขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของธุรกิจ
  และยอดขายของแต่ละเดือน

★ 9, 7 สมาชิกที่ทำแผนแบบไม่มีประกัน อายุต่ำกว่า 7 ปีหรือมากกว่า 65 ปีจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกทุกปี และจะถูกเรียกเก็บเงินในเดือนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปีงบประมาณถัดไป เป็นต้นไป (1200 + 300 = 1,500 บาท)
★ 10, 11 (ทั่วไป) ค่าธรรมเนียมการเป็นหุ้นส่วนองค์กรรวมถึงการประกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เราสามารถตอบสนองต่อผลประโยชน์ของพนักงานและการเพิ่มหรือลดจำนวนบุคลากรได้อย่างยืดหยุ่น เรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำบัญชีรายเดือน การยื่นและชำระภาษี โปรดติดต่อสำนักงานใหญ่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม■ วิธีชำระค่าสมาชิก

โอนเงินผ่านธนาคาร   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชำระล่วงหน้า 3 เดือนภายในวันที่ 26 ของเดือน
Rabbit LINE Pay
(มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 3%)
  ชำระล่วงหน้า 3 เดือนภายในวันที่ 26 ของเดือน (ชำระ 4 ครั้งต่อปี)
SCB Easy Pay   ชำระล่วงหน้า 3 เดือนภายในวันที่ 26 ของเดือน

คุณสามารถชำระเงินได้โดยเลือกตัวเลือกการชำระเงินด้านบน เมื่อคุณชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
โปรดยืนยันการชำระเงินโดยส่งสลิปการชำระเงิน ข้อมูลส่วนตัว และแผนที่คุณเลือกไปที่อีเมล: info@jp-assn.com

Rabbit LINE Pay จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 3%+ ค่าใช้จ่ายของแผนที่คุณเลือก
ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปตามผู้เอาประกันภัยหรือสถานการณ์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการชำระเงินรายเดือนล่วงหน้า
■ แผน SOGO


ครอบคลุมความคุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ ยกเว้นการรักษาทางทันตกรรม
ในการสมัครสมาชิก คุณจะต้องมีอายุระหว่าง 7 ถึง 50 ปี และ 51 ถึง 65 ปี
(และคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 70 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 1,500,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
1,500,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
1,500,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 3,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 4,500,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)12,000

30,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 10,000 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
400,000


(10,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 420,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
5,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
30,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 18,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 240,000
ซ. ค่ายา ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยภายนอก (OPD) (วันละ 1 ครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 4,000
ฌ. ค่าตรวจทางห้องทดลองเพื่อวินิจฉัยโรค (ต่อปี) ยกเว้นการตรวจสุขภาพ 12,000

■ ค่าสมาชิก

อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 6,550 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 7,150 บาท/เดือน (ชำระทุก 3 เดือน)


■ ช่องทางการชำระเงิน

Rabbit LINE Pay (มีค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

■ แผน ANSHIN


ครอบคลุมความคุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ ยกเว้นการรักษาทางทันตกรรม
ในการสมัครสมาชิก คุณจะต้องมีอายุระหว่าง 7 ถึง 50 ปี และ 51 ถึง 65 ปี
(และคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 70 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 1,000,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
1,000,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
1,000,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 2,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 3,000,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)10,000

20,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 8,000 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
300,000


(8,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 300,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
3,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
20,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 12,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 200,000
ซ. ค่ายา ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยภายนอก (OPD) (วันละ 1 ครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,500

■ ค่าสมาชิก

อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 4,900 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 5,400 บาท/เดือน (ชำระทุก 3 เดือน)


■ ช่องทางการชำระเงิน

Rabbit LINE Pay (มีค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

■ แผนสแตนดาร์ด


ครอบคลุมความคุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ ยกเว้นการรักษาทางทันตกรรม
ในการสมัครสมาชิก คุณจะต้องมีอายุระหว่าง 7 ถึง 50 ปี และ 51 ถึง 65 ปี
(และคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 70 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 1,000,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
1,000,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
1,000,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 2,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 3,000,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)10,000

20,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 8,000 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
72,000


(8,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 150,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
3,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
20,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 12,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 200,000

■ ค่าสมาชิก

อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 1,750 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 1,950 บาท/เดือน (ชำระทุก 3 เดือน)


■ ช่องทางการชำระเงิน

Rabbit LINE Pay (มีค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

■ แผนพลัสสแตนดาร์ด


ครอบคลุมความคุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ ยกเว้นการรักษาทางทันตกรรม
ในการสมัครสมาชิก คุณจะต้องมีอายุระหว่าง 7 ถึง 50 ปี และ 51 ถึง 65 ปี
(และคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 70 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 1,500,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
1,500,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
1,500,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 3,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 4,500,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)10,000

20,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 8,500 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
102,000


(8,500)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 210,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
4,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
26,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 15,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 200,000
ซ. ค่ายา ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยภายนอก (OPD) (วันละ 1 ครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,500
ฌ. ค่าตรวจทางห้องทดลองเพื่อวินิจฉัยโรค (ต่อปี) ยกเว้นการตรวจสุขภาพ 7,500

■ ค่าสมาชิก

อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 3,300 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 3,700 บาท/เดือน (ชำระทุก 3 เดือน)


■ ช่องทางการชำระเงิน

Rabbit LINE Pay (มีค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

■ แผนประกันสุขภาพ


ครอบคลุมความคุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ ยกเว้นการรักษาทางทันตกรรม
ในการสมัครสมาชิก คุณจะต้องมีอายุระหว่าง 7 ถึง 50 ปี และ 51 ถึง 65 ปี
(และคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 80 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 300,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
300,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
300,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 600,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 900,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)10,000

20,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 10,000 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
400,000


(10,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 240,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
5,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
30,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 18,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 200,000
ซ. ค่ายา ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยภายนอก (OPD) (วันละ 1 ครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 3,500
ฌ. ค่าตรวจทางห้องทดลองเพื่อวินิจฉัยโรค (ต่อปี) ยกเว้นการตรวจสุขภาพ 10,500

■ ค่าสมาชิก

อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 4,800 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 51 - 80 ปี ค่าสมาชิก 5,300 บาท/เดือน (ชำระทุก 3 เดือน)


■ ช่องทางการชำระเงิน

Rabbit LINE Pay (มีค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

■ แผน M-I


ครอบคลุมความคุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ ยกเว้นการรักษาทางทันตกรรม
ในการสมัครสมาชิก คุณจะต้องมีอายุระหว่าง 7 ถึง 50 ปี และ 51 ถึง 65 ปี
(และคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 80 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 250,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
250,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
250,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 500,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 750,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)5,000

10,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 5,000 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
50,000


(5,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 150,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
2,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
15,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 10,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 100,000

■ ค่าสมาชิก

อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 1,000 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 1,100 บาท/เดือน (ชำระทุก 3 เดือน)


■ ช่องทางการชำระเงิน

Rabbit LINE Pay (มีค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

■ แผน M-O


ครอบคลุมความคุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ ยกเว้นการรักษาทางทันตกรรม
ในการสมัครสมาชิก คุณจะต้องมีอายุระหว่าง 7 ถึง 50 ปี และ 51 ถึง 65 ปี
(และคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 80 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 250,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
250,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
250,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 500,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 750,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)5,000

10,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 5,000 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
50,000


(5,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 150,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
2,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
15,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 10,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 100,000
ซ. ค่ายา ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยภายนอก (OPD) (วันละ 1 ครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,000
ฌ. ค่าตรวจทางห้องทดลองเพื่อวินิจฉัยโรค (ต่อปี) ยกเว้นการตรวจสุขภาพ 6,000

■ ค่าสมาชิก

อายุตั้งแต่ 7 - 50 ปี ค่าสมาชิก 1,900 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 51 - 65 ปี ค่าสมาชิก 2,100 บาท/เดือน (ชำระทุก 3 เดือน)


■ ช่องทางการชำระเงิน

Rabbit LINE Pay (มีค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

■ แผน STAFF


ครอบคลุมความคุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ ยกเว้นการรักษาทางทันตกรรม
ในการสมัครสมาชิก คุณจะต้องมีอายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปี
(และคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 70 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 150,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
150,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
150,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 300,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 450,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)2,000

4,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 1,500 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
30,000


(1,500)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 30,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
1,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
6,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 3,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 40,000

■ ค่าสมาชิก

ค่าสมาชิก 400 บาท/เดือน (ชำระทุก 3 เดือน)


■ ช่องทางการชำระเงิน

Rabbit LINE Pay (มีค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ประกันเดินทางต่างประเทศ

■ แบบฟอร์มใบสมัคร


     ◆ [T-J Application.pdf]         >>> ดูตัวอย่าง! <<<
     ◆ [TRAVEL APPLICATION.pdf]        >>> ดูตัวอย่าง! <<<
สมัครสมาชิก

■ ขั้นตอนการรับสมัคร


กรุณาจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) หรือนำเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อที่สมาคมของเรา
โดยจะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าด้วย

1. ใบสมัครสามารถดูได้จากเมนู "เอกสารใบสมัคร" ด้านซ้ายมือ
2. ในหน้าเอกสารใบสมัครจะมีเอกสารตัวอย่าง เพื่อใช้สำหรับเป็นตัวอย่างในการกรอกใบสมัคร
     - กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งประวัติการรักษาและบุคคลในครอบครัวให้ถูกต้อง
     - แบบฟอร์มคำแถลงสุขภาพซึ่งเป็นใบสมัครของประกันชีวิต คำแถลงสุขภาพต้องตอบเกี่ยวกับสุขภาพ ประวัติการเจ็บป่วย กรุณากรอกข้อความตามข้อเท็จจริง เพราะถ้ากรอกข้อมูลเท็จ ประกันชีวิตจะถือว่าเป็นโมฆะ และทางสมาคมจะมีการประชุมให้มีมติออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม
3. แผนทั้งหมดจะต้องสมัครอย่างน้อยครึ่งปี และผู้สมัครจะต้องมีวีซ่าเดินทางหรือวีซ่านักท่องเที่ยว
4. ผู้สมัครจะต้องสำเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่าย) และหน้าวีซ่าพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า + ค่าสมาชิกรายเดือน + ค่าสมาชิก (แตกต่างกันไปตามแผน)

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารของการสมัครประกันคือวันที่ 15 ของทุกเดือน และความคุ้มครองจะเริ่มในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปของทุกเดือน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือผลจากการตรวจสอบเอกสารของบริษัทประกันภัย ความคุ้มครองจะยังไม่สามารถเริ่มได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป■ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า


ในการสมัครสมาชิก คุณจะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครสองประเภท
1. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก TJMAและ2. แบบฟอร์มใบสมัครแผนประกันภัยกรุณากรอกแบบฟอร์มและจัดส่งมาทางไปรษณีย์ (EMS) หรือนำมาส่งด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

(ไม่สามารถส่งทางอีเมล)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน250 บาท
(ค่าลงทะเบียน, ขั้นตอนการลงทะเบียนประกัน, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสมาชิก, การออกบัตรส่วนลดค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือ)
กรณีต้องการเลือกชำระค่าสมาชิกราย 3 เดือน ในครั้งแรกจำเป็นต้องชำระค่าสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน

ดังนั้น ค่าแรกเข้า 250 บาท + ค่าสมาชิกรายเดือน (25 บาท x 6 หรือ 12 เดือน) + ค่าสมาชิก (6 หรือ 12 เดือน)■ เงื่อนไขการเป็นสมาชิก TJMA


สมาคม TJMA ก่อตั้งขึ้นสำหรับคนญี่ปุ่นที่ทำงานในราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก แต่กับคู่สมรสหรือลูกชาวญี่ปุ่น หรือเป็นนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือพนักงานบริษัทญี่ปุ่น และคนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นจะสามารถสมัครได้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 7 ถึง 65 ปีสามารถเข้าร่วมแผนที่มีอยู่ทั้งหมด 8 แผน และผู้ที่อายุต่ำกว่า 7 ปีและมากกว่า 65 ปีหรือผู้ที่ไม่ต้องการประกันสามารถเข้าร่วม แผนไม่มีประกัน (ค่าสมาชิกรายปี 1,500 บาท) ในการเข้าร่วม คุณจำเป็นต้องดำเนินการสมัครสมาชิกต่อไปอีกอย่างน้อยครึ่งปีและจะต้องมีวีซ่าเดินทางหรือวีซ่านักท่องเที่ยว

ประกันของสมาคมฯ สามารถใช้บัตรประกันแทนเงินสดได้ที่โรงพยาบาลในเครือในประเทศไทย นอกจากนั้นยังครอบคลุมทั้งในต่างประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ แต่โปรดชำระเงินค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนและส่งใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินให้กับสมาคมฯ เพื่อขอคืนค่ารักษาพยายาลของประกันตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งจะได้รับเงินคืนภายในหนึ่งเดือน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่「คำถามที่พบบ่อย」


ยกเลิกสมาชิก

■ สมาชิกบริษัท นิติบุคคล รวมถึงสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป


1. ผู้ที่ฝ่าฝืนหลักการและกฎเกณฑ์
    บุคคลที่ฝ่าฝืนอุดมคติและกฎพื้นฐานที่ทำให้การดำเนินงานที่ราบรื่น ความปรองดอง และประสิทธิภาพของสมาคม ฯ ลดลง
2. บุคคลที่เอาแต่ใจตัวเอง หรือเห็นแก่ตัว
    คนที่ทำตัวเห็นแก่ตัวและวิพากษ์วิจารณ์สมาคม ฯ โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมดังกล่าวไม่สมควรเป็นสมาชิกของสมาคม ฯ
    ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสมาชิกคนอื่น ๆ และอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงทางสังคมของสมาคม ฯ
3. ชำระค่าสมาชิกล่าช้า
    ผู้ที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่กำหนดระหว่างวันที่ 12 ถึง 26 ของทุกเดือน การดำเนินการนี้อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน
    และความน่าเชื่อถือของสมาคม ฯ และทำให้เกิดปัญหาด้านเงินทุน

พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสมาคมฯ และส่งผลเสียต่อสมาชิกรายอื่นๆ ดังนั้นการจัดการที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จึงมีความจำเป็น ผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกไล่ออก ถ้าหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มาตรการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาการดำเนินงานที่ดีของสมาคมฯและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน■ เอกสารสำหรับแจ้งออกจากสมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไทย-ญี่ปุ่น


     ◆ [APPLICATION_WITHDRAWAL.pdf]        >>> ดูตัวอย่าง! <<<


     หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิก โปรดกรอก "เอกสารสำหรับแจ้งออกจากสมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไทย-ญี่ปุ่น" แล้วส่งไปที่สำนักงานใหญ่ทางอีเมล
(info@jp-assn.com) โปรดอย่าติดต่อเราทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือ SNS อื่น ๆ ขั้นตอนการยกเลิกสมาชิกจะต้องแจ้งดำเนินการภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
(อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งดำเนินการยกเลิกสมาชิกหลังจากวันที่ 16 คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกต่อเป็นเวลาอีกหนึ่งเดือน)
และที่สำคัญโปรดคืนบัตรประกันและบัตรส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในเครือ (สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ได้)
โปรดปฏิบัติตามกฎการยกเลิกสมาชิกตามที่กล่าวมาอย่างเคร่งครัด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่「คำถามที่พบบ่อย」


การบริจาค / งบบัญชี

ยังเป็นความทรงจำที่ดีเสมอมา ที่พวกเรา TJMA ได้แสดงถึงการมีน้ำใจและโอบอ้อมอารีย์ โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความยากลำบาก เช่นผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และทางหนึ่งที่พวกเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างไม่อยากลำบากก็คือ การบริจาคเสื้อผ้า ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาติเนื่องจาก เยาวชนนั้นเป็นอนาคตของประเทศชาติ และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้มีปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศไทยด้วยกันเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นและถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆ แต่ถ้าเราทุกคนร่วมมือกันก็จะทำให้ประเทศไทยรักและสามัคคีกันและร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างแน่นอน■ กิจกรรมการบริจาคของทางสมาคมให้แก่สถานสงเคราะห์ในทุก ๆ ปี■ ผู้สนับสนุน


สมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไทย-ญี่ปุ่น กำลังรอการสนับสนุนจากทางบริษัทและบุคคลทั่วไป
เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมสมาคมต่อไป และขอความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้สนับสนุน

Grand Bleu INC
1-1 Shiohi-machi Tobata-ku Kitakyushu-shi Fukuoka 804-0067
ZIONWARD-SATO & ASSOCIATE CO.,LTD.
SIAM ZION COMMERCE Co.,Ltd.

92 Soi Sukhumvit 103, Udomsuk Rd, Bangna Nue, Bangna, Bangkok 10260
G.S.B.JJ Co.,Ltd.
36/4 Soi Sukhumvit 39 Sukhumvit Rd. Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110
ด้านบนเป็นรายนาม(ชื่อ) บริษัทและบุคคลทั่วไปที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับทางสมาคมฯ ทางสมาคมฯต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ทางสมาคมฯจะพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และขอความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย■ งบบัญชี


■ งบบัญชีในปี 2011.PDF

■ งบบัญชีในปี 2012.PDF

■ งบบัญชีในปี 2013.PDF

■ งบบัญชีในปี 2014.PDF

■ งบบัญชีในปี 2015.PDF

■ งบบัญชีในปี 2016.PDF

■ งบบัญชีในปี 2017.PDF

■ งบบัญชีในปี 2018.PDF

■ งบบัญชีในปี 2019.PDF

■ งบบัญชีในปี 2020.PDF

■ งบบัญชีในปี 2021.PDF

■ งบบัญชีในปี 2022.PDF

■ งบบัญชีในปี 2023.PDF


เอกสารใบสมัคร

■ เอกสารสำหรับสมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไทย-ญี่ปุ่น


     ◆ [T-J Application.pdf]        >>> ดูตัวอย่าง! <<<


     ◆ [นโยบายความเป็นส่วนตัว.pdf]      >>> ดูตัวอย่าง! <<<


■ เอกสารสำหรับแผนประกันต่าง ๆ


     ◆ [แผน SOGO]            >>> ดูตัวอย่าง! <<<

     ◆ [แผน ANSHIN]            >>> ดูตัวอย่าง! <<<

     ◆ [แผนสแตนดาร์ด]           >>> ดูตัวอย่าง! <<<

     ◆ [แผนพลัสสแตนดาร์ด]           >>> ดูตัวอย่าง! <<<

     ◆ [แผนประกันสุขภาพ]        >>> ดูตัวอย่าง! <<<

     ◆ [แผน M-I]             >>> ดูตัวอย่าง! <<<

     ◆ [แผน M-O]            >>> ดูตัวอย่าง! <<<

     ◆ [แผน STAFF]           >>> ดูตัวอย่าง! <<<


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่「คำถามที่พบบ่อย」


รายชื่อผู้บริหาร

■ นายกสมาคม


  นายมาซาฮิโร่ ซาโต้

■ อุปนายกสมาคม


  นายโคจิ มัสซึบาระ
  นางสาวจิตติมา ปากวิเศษ


■ กรรมการบริหาร


  นายพันธ์อมาตย์ อมาตยกุล (ทนายความ)
  นางสาวสุดา วาโยพัด
  นางสาวขวัญทิตา สิงห์ชัย
  นางสาววาสนา อ่อนละมูล (นักบัญชี)


■ ที่ปรึกษา


  นายวรศิลป์ สองทิศ (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
  นายกุศ สองทิศ (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
  พล.ต.ต.นพพร ศุภพัฒน์ (ข้าราชการตำรวจ)

ติดต่อเรา

■ ที่อยู่ :          92 ซอย สุขุมวิท 103 ถนน อุดมสุข แขวง บางนาเหนือ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260


■ โทร :           02 - 713 - 6556


■ คำถามที่พบบ่อย :  อ่านคำถามและคำตอบได้ที่นี่!


■ อีเมล :         info@jp-assn.com


■ วันและเวลาทำการ :     วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. | หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันสงกรานต์ วันไหว้บรรพบุรุษ วันหยุดปีใหม่ และวันหยุดอื่นๆ


■ รายชื่อโรงพยาบาลที่อยู่ในความคุ้มครอง :  ทั้งหมด 8 แผน


■ แผนที่ :        ดาวน์โหลดที่นี่!     แผนที่ Google


■ เฟสบุ๊ค :       THAI-JAPANESE MUTUAL AID ASSOCIATION     

■ ประกาศความเป็นส่วนตัว :        คลิกที่นี่!

THAI-JAPANESE MUTUAL AID ASSOCIATION
Copyright © 2014 All rights reserved.