โครงสร้างและอุดมการณ์

■ แผนผังองค์กรของสมาคม■ จุดมุ่งหมายของสมาคม

องค์กร (งานหรือหน้าที่) หากเรารู้สึกว่าการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเรามีเรื่องน่ากังวลใจ หรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย เรายังมีสมาชิกที่ต่างให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกรรมการที่ปรึกษา ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชีคอยให้คำแนะนำ คอยให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้กรณีเสียชีวิต เข้าโรงพยาบาล ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิก ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้ธุรกิจของสมาชิกดำเนินงานได้อย่างปกติ และรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลจึงเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เกิดองค์กรนี้ขึ้นมา อย่างไรก็ตามสมาชิกของสมาคมจะได้รับภาระหน้าที่ซึ่งเรียกว่าค่าธรรมเนียมของสมาชิกในทุกๆเดือน เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวมาใช้เป็นค่าประกันชีวิตแบบกลุ่มและงานหรือกิจกรรมต่างๆของสมาคม กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ากรณีที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งได้รับความเดือดร้อน สมาชิกทุกคนต่างต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน หากมีสมาชิกแต่ละคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ก็จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค์ต่อสมาคม จึงอยากร้องขอให้ทางท่านสมาชิกให้ความร่วมมือ นอกจากนี้แนวทางการช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่เพียงความมั่นคงทางเศรษฐกิจเท่านั้น ยังรวมถึงการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการใช้ชีวิตในทุกๆด้าน อีกทั้งปัจจัยค่าสมาชิกที่ร่วมกันก็ยังเป็นสวัสดิการให้สังคม เช่นการบริจาคให้องค์กร หรือมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

โครงสร้างองค์กร

■ เงื่อนไขของสมาคม

เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อคนญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย รวมถึงคู่สมรสและบุตรของคนญี่ปุ่น รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น พนักงานของบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นจึงจะสามารถเป็นสมาชิกได้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี จนถึงอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกที่อายุน้อยกว่า 15 ปีหรืออายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขข้างต้น จะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปี 1,800 บาทต่อปี และจะไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับสมาชิกที่มีอายุไม่ถึง 15 ปีและมีอายุเกิน 65 ปี จะไม่สามารถสมัครประกันชีวิตแผนปกติและแผนมาตรฐาน+ได้

ประกันชีวิตของสมาคมฯของเรานั้น กรณีในประเทศไทย ได้รับการร่วมมือกับทางโรงพยาบาล ในเครือสำหรับกรณีได้รับการรักษาโดยไม่ต้องชำระเงินสด สามารถยื่นบัตรประกันชีวิตได้ แต่ถ้ากรณีอยู่ต่างประเทศ ประกันชีวิตยังคงคุ้มครอง แต่ท่านสมาชิกต้องสำรองเงินจ่ายก่อน และนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) มายื่นที่สมาคมฯ เพื่อรับเงินคืนต่อไป หลังจากยื่นเอกสารจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะได้รับเงินที่ท่านสำรองจ่ายไปก่อนหน้านี้


■ ขั้นตอนการรับสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัครตั้งแต่ข้อ 1-3 จ่าหน้าซองส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาที่ สมาคมฯ หรือมาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ และรวมทั้งค่าสมาชิกของสมาคม


1. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.jp-assn.com ทางด้านซ้ายมือมีคำว่า เอกสารใบสมัคร เข้าไปจะมีใบสมัครของสมาคม และใบสมัครประกันชีวิตแบบกลุ่ม
2. แบบฟอร์มคำแถลงสุขภาพซึ่งเป็นใบสมัครของประกันชีวิต คำแถลงสุขภาพต้องตอบเกี่ยวกับสุขภาพ ประวัติการเจ็บป่วย กรุณากรอกข้อความตามข้อเท็จจริง เพราะถ้ากรอกข้อมูลเท็จ ประกันชีวิตจะถือว่าเป็นโมฆะ และทางสมาคมจะมีการประชุมให้มีมติออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม
3. ถ่ายเอกสารพาสปอต หน้ารูปถ่าย 1 ใบ
4. เงินค่าสมาชิก


วันสุดท้ายของการส่งเอกสารของการสมัครประกันคือวันที่20ของทุกเดือน และความคุ้มครองจะเริ่มวันที่1ของเดือนถัดไปของทุกเดือน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือผลจากการตรวจสอบเอกสารของบริษัทประกันภัย ความคุ้มครองจะยังไม่สามารถเริ่มได้ในวันที่1ของเดือนถัดไป


■ สิทธิประโยชน์ของประกันภัย
                                  

แผนธรรมดา

หากต้องการสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีและไม่เกิน 65 ปี

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- วงเงินประกันชีวิต 1,000,000
- วงเงินประกันอุบัติเหตุ (Contiental + Public Accident) 1,000,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 1,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รับรวมการประกันชีวิต) 2,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 3,000,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารวันละ (สูงสุด 31 วัน) ต่อวัน
    (ไอ.ซี.ยู)(สูงสุด 7 วัน) ต่อวัน
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)

 


8,000
16,000

ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมถึงค่าพยาบาล, ค่าบริการ)
    (รักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอกภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 8,000 บาทและรวมอยู่ใน ข.)
72,000(8,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 75,000
ง. ค่าเยี่ยมของแพทย์ในโรงพยาบาล 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 31 วัน 3,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 15 วัน)
20,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
    (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี)
12,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 160,000

*หมายเหตุ : ประกันไม่ครอบคลุมการรักษาทันตกรรม
ชำระค่าบริการเดือนละ 1,500 บาท หรือ ชำระค่าบริการเมื่อครบ 3 เดือน 4,500 บาท


■ ค่าบำรุงสมาชิก ที่สามาชิกต้องชำระทุกเดือน

1. สมาชิกส่วนบุคคลทั่วไป (กับประกันภัย แบบธรรมดา) 1,500 บาท/เดือน
2. แผนมาตรฐาน+ 3,000 บาท/เดือน
3. สมาชิกส่วนบุคคลทั่วไป (กับประกันภัย แบบพรีเมี่ยม) 4,500 บาท/เดือน ขำระเพียง1ครั้งต่อปี
4. สมาชิกส่วนบุคคล 1,800 บาท/ปี
5. สมาชิกนิติบุคคลทั่วไป ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการบริษัท
พนักงานและจำนวนคนที่เข้าประกันชีวิต
6. สมาชิกนิติบุคคล (การทำบัญชี,VISA,WP) ขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของธุรกิจ
และยอดขายของแต่ละเดือน

ค่าสมาชิกนิติบุคคลตามข้อ 5 และ 6 มีประกันสำหรับพนักงานทุกคนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นการบริการใหม่สำหรับพนักงานชาวไทยที่เป็นผู้ประกันตน สามารถรองรับการเพิ่มและลดจำนวนพนักงานได้คล่องตัว กรุณาสอบถามรายละเอียดรวมถึงการบริการทำบัญชีแต่ละเดือน (เฉพาะสมาชิกนิติบุคคล) ที่สำนักงานใหญ่ด้วย


สำหรับผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกที่อายุน้อยกว่า 15 ปีและสูงกว่า 65 ปี จะเรียกเก็บค่าสมาชิกรายปีในเดือนก่อนหน้าของเดือนที่สมัครสมาชิกทุกปี

■ วิธีชำระค่าสมาชิก (สำหรับประกันแผนพรีเมี่ยม+ รบกวนดูรายละเอียดด้านล่างของประกันรูปแบบใหม่)

โดยหักจากบัญชีธนาคาร หักจากบัญชีธนาคารกรุงเทพ เฉพาะสมาชิกส่วนบุคคลตามข้อ 1 เท่านั้นหักค่าสมาชิกสำหรับเดือนหน้าในทุกวันที่ 26 ของวันทำงานธนาคาร
โดยโอนเงินผ่านธนาคาร โอนเงินที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ เฉพาะสมาชิกนิติบุคคลตามข้อ 4 และ 5 เท่านั้น จ่ายล่วงหน้า วันที่ 26 ของทุกเดือนหรือทุก 3 เดือน
จ่ายด้วยบัตรเครดิต จ่ายล่วงหน้าวันที่ 26 ของทุก 3 เดือน (จ่าย 4 ครั้งต่อปี)
สำหรับแผนพรีเมี่ยม จ่ายปีละ 1 ครั้ง
จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ่ายล่วงหน้าวันที่ 26 ของทุก 3 เดือน (จ่าย 4 ครั้งต่อปี)
สำหรับแผนพรีเมี่ยม จ่ายปีละ 1 ครั้ง

สำหรับผู้ที่เเป็นสมาชิกและมีอายุต่ำกว่า 15 ปีและสูงกว่า 65 ปี กรุณาจ่ายค่าสมาชิกด้วยบัตรเครดิต หรือใช้บริการ Counter service
ถ้าคุณชำระเงินในรูปแบบเครดิตการ์ดเรามีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน3%


ค่าสมาชิกรายเดือนจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกหรือเวลา


■ วิธีการชำระเงิน

เฉพาะสมาชิกข้อ 1,2,3 และข้อ 4 จะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครสมาชิก(เฉพาะครั้งแรก) 350 บาท เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสมาชิก + การดำเนินขั้นตอนการสมัครประกันชีวิตแบบกลุ่ม + ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสมาชิก + จะได้รับบัตรประกัน 2 ใบจาก 2 โรงพยาบาล) ดังนั้นค่าใช้จ่ายครั้งแรกมีดังนี้
ค่าสมัครสมาชิก + ค่าสมาชิก 1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ 1 ปี


■ การลาออกหรือการยกเลิกสมาชิก

สมาชิกบริษัท นิติบุคคล รวมถึงสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป

1. สมาชิกที่มีความคิด คำพูดหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและมีผลกระทบกับสมาชิกท่านอื่นๆ
2. สมาชิกมีการพูดหรือการกระทำที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เมื่อเกิดความไม่พอใจแล้วนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือ เขียนลงในสื่อโซเซียลต่างๆ
3. สมาชิกที่ไม่ชำระค่าสมาชิกตามระยะเวลาที่กำหนด


สมาชิกมีความประสงค์ที่จะลาออก ต้องแจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ SNS หรือ ทางอีเมล ซึ่งในการลาออก จะมีการรวบรวมเอกสารของสมาชิก และจะดำเนินการทุกๆสิ้นเดือน หากมีการลาออกภายในเดือนนั้น โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จะมีการแจ้งค่าสมาชิกในเดือนถัดไปอีก 1 เดือน
รบกวนคินบัตรสมาชิก บัตรประกันชีวิต บัตรส่วนลดโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ


■ ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

ประกันแบบกลุ่มสำหรับพนักงาน

ประกันภัยแบบกลุ่มสำหรับพนักงาน ผลประโยชน์
- วงเงินประกันชีวิต 150,000
- วงเงินประกันอุบัติเหตุ (Contiental + Public Accident) 150,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 150,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รับรวมการประกันชีวิต) 300,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 450,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารวันละ (สูงสุด 31 วัน) ต่อวัน
    (ไอ.ซี.ยู)(สูงสุด 7 วัน) ต่อวัน
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)

 


1,500
3,000

ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมถึงค่าพยาบาล, ค่าบริการ)
    (รักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอกภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 1,500 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
30,000(1,500)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 30,000
ง. ค่าเยี่ยมของแพทย์ในโรงพยาบาล 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 31 วัน 1,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 15 วัน)
6,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
    (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี)
3,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 30,000

สมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรื่องส่วนลดการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD: สมาชิกจะได้รับส่วนลดดังต่อไปนี้
     • ชำระแบบเงินสด - ลด 15% ของค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray
     • ชำระแบบบัตรเครดิต - ลด 10% ของค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน IPD: : สมาชิกจะได้รับส่วนลดดังต่อไปนี้
     • ชำระแบบเงินสด - ลด 15% ของค่าห้อง ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray
     • ชำระแบบบัตรเครดิต - ลด 10% ของค่าห้อง ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray

รักษาทันตกรรม : ลด 10% ยกเว้นการจัดฟัน

*หมายเหตุ นอกจากนั้นค่าธรรมเนียมให้คำปรึกษาและค่าธรรมเนียมส่วนลดหรือแพคเกจอื่นๆ ค่าใช้จ่ายสารต้านมะเร็ง
การรักษาพิเศษและค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพิเศษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ในส่วนนี้จะไม่มีส่วนลด


สมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลสมิติเวช เรื่องส่วนลดการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD : ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ได้รับส่วนลด 10%
     • ค่ายา
     • ค่าตรวจร่างกาย (ค่าห้องปฏิบัติการทดสอบทางคลีนิค)
     • ค่า X-Ray

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน IPD: ดังรายละเอียดที่แนบท้ายต่อไปนี้ ได้รับส่วนลด 10%
     • ค่ายา
     • ค่าตรวจร่างกาย (ค่าห้องปฏิบัติการทดสอบทางคลีนิค)
     • ค่า X-Ray
     • ค่าใช้จ่ายห้องพักในโรงพยาบาล


ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต ทางสมาคมฯ มีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานศพ ที่วัดธาตุทอง โดยสมาชิกทุกท่านต่างรวบรวมเงินช่วยเหลือ ภาษีหรือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย เสาร์ที่ 2 และเสาร์ที่ 3 ของเดือนตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทย ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ถ้าในกรณีที่ตรงกับวันหยุด จะเลื่อนออกเป็นคร้ังต่อไป


การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและสถานที่อาจเป็นอันตรายเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยผ่านทางอีเมล/Line


■ เพิ่มเติม

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัว และบุตร ตอนที่สมัครทางสมาชิกสามารถระบุผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ได้


■ ครอบครัวของสมาชิก

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ คู้สมรส และบุคคลในครอบครัว และบุตร ตอนที่สมัครทางสมาชิกสามารถระบุผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ได้

แผนมาตรฐาน+

หากต้องการสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีและไม่เกิน 60 ปี
มีผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอกในประกันแผนมาตรฐาน+
3,000 บาทต่อเดือน และจ่ายทุกๆ 3 เดือน


คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- วงเงินประกันชีวิต 1,500,000
- วงเงินประกันอุบัติเหตุ (Contiental + Public Accident) 1,500,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 1,500,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รับรวมการประกันชีวิต) 3,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 4,500,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารวันละ (สูงสุด 31 วัน) ต่อวัน
    (ไอ.ซี.ยู)(สูงสุด 7 วัน) ต่อวัน
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)

 


8,500
17,000

ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมถึงค่าพยาบาล, ค่าบริการ)
    (รักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอกภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 8,500 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
102,000(8,500)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 105,000
ง. ค่าเยี่ยมของแพทย์ในโรงพยาบาล 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 31 วัน 4,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 15 วัน)
26,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
    (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี)
15,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 170,000
ซ. ค่ารักษาผู้ป่วยภายนอก (OPD) (1 ครั้งต่อวันสูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,000

*หมายเหตุ : ประกันไม่ครอบคลุมการรักษาทันตกรรม
ชำระค่าบริการทุกๆ 3 เดือน ครั้งละ 3,000 บาท


แผนพรีเมี่ยม+

■ คุณสมบัติของผู้สมัคร

สมัครได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่ 6-60 ปีบริบูรณ์(ในวันที่สมัคร) และสามารถต่ออายุไปได้จนถึงอายุ 65 ปีได้


*หมายเหตุ : ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ (ได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก): 15,000 บาท

■ ค่าประกันภัย

4,500 บาท/เดือน ชำระเพียง1ครั้งต่อปี

หากสมัครในช่วงระหว่างสัญญา ค่าใช้จ่ายจะคิดตามรายวัน

■ วิธีกรชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือชำระเงินที่สมาคมได้

เอกสารใบสมัคร

■ เอกสารสำหรับสมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย

     ◆ [T-J Application.pdf]      >> ดูตัวอย่างคลิก! <<


■ เอกสารสำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม

      >> ดูตัวอย่างคลิก! <<

     ◆ [แผนธรรมดา]

     ◆ [แผนมาตรฐาน+]

     ◆ [แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน]

รายชื่อผู้บริหาร

ติดต่อเรา

■ ที่อยู่ :          4107-4109 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


■ โทร :           02 - 713 - 6556


■ แฟกซ์ :       02 - 713 - 6420


■ อีเมล :         info@jp-assn.com     [รายชื่อโรงพยาบาลที่อยู่ในความคุ้มครอง]


■ แผนที่ :       ดาวน์โหลดที่นี่!     แผนที่ Google


■ เฟสบุ๊ค :         THAI-JAPANESE DEVELOPMENT ASSOCIATION